FIGURE

Anziano seduto, 1959

Anziano seduto, 1959