Nudo riverso, 2017 – 66,5×53

Nudo riverso, 2017 - 66,5x53