MITOLOGIA

Pergamo_1, 1992 - 100x80

Pergamo_1, 1992 – 100×80